Keskkonnasõbralik protsess

PAKRI Teadus- ja Tööstuspark

PAKRI Teadus- ja Tööstuspark keskendub keskkonnasäästule ja vastutustundlikkusele. PAKRI eesmärk on toetada Eesti rohetehnoloogia arengut, pakkuda igapäevaselt nutikat ja energiatõhusat füüsilist keskkonda tootmisettevõtetele ehk Tark Tööstuslinna ning toota ja müüa oma tööstuspargi klientidele taastuvenergiat, läbi Tark Energiavõrgu. Tänased tootmishooned kasutavad juba minimaalselt 35% taastuvenergiat, ühes hoones juba 100% (koostootmisjaam, mis toodab hakkepuidust elektri ja sooja). Samuti väärtustavad klientide jääksoojust ja jäätmeid, kasutavad LED-valgustid (sääst 30-40%), seiravad ja juhivad klientide energiatarvet (sääst +35%). Hetkel kuulub PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi alla 20 tootmisklienti ligikaudu 50 töökohaga.

www.pakri.ee

Hääli kokku: 100

Eesti Energia AS

Eesti Energia suurendas ringmajanduse põhimõtetest lähtuvalt põlevkiviõli tootmise kõrvalsaaduse põlevkivigaasi kasutamise võimekust Eesti elektrijaamas. Tänu sellele on võimalik saada põlevkivist kätte rohkem energeetilist väärtust ja vähendada elektritootmise keskkonnamõjusid. Võrreldes otse põlevkivist elektri tootmisega on põlevkivigaasist elektri tootmisel väiksem keskkonnamõju. Gaasist elektrienergia tootmisel eraldub vähem kasvuhoonegaase ning proportsionaalselt põlevkivigaasi kasutamisele väheneb ka tekkiva tuha kogus. Madalate elektrituruhindade ajal on võimalik väheefektiivsed vanemad tolmpõletusplokid seisata ning kasutada kogu õlitootmisel tekkiv põlevkivigaas efektiivsetes Eesti ja Auvere elektrijaamade keevkihtplokkides.

www.energia.ee

Hääli kokku: 17

AS Kunda Nordic Tsement

Esimese ettevõttena Eestis on AS Kunda Nordic Tsement karjääridele koostatud  kaldapääsukese elupaikade majandamise kavad, mille rakendamisel ennetatakse lindude pesitsemist neis karjääriosades, mis on aktiivses majanduslikus kasutuses ja luuakse lindudele asenduseks pesitsustingimusi  kesksest töötsoonist eemale jäävates karjääriosades. Võrreldes eelnevalt kasutatud tootmisprotsessiga jäetakse põlevkivi maapealsel kaevandamisel ning paesõelmete eraldamisel puistangutest nõlvadele 45-60 kraadine kaldenurk. Sellega välditakse kaldapääsukese pesitsema asumist aktiivsesse töötsooni, kuna linnud eelistavad pesitsemiseks 90 kraadise nurgaga püstseid nõlvu.  Samas luuakse lindudele sobiliku kaldenurgaga pesitsusnõlvad aktiivsest töötsoonist väljaspool paiknevasse sobilikku materjali.

www.knc.ee